top of page

החזר היטל השבחה: איזו ריבית ישא ההחזר?

 

זוהר ברניר, מהנדס (.c.S.M), .A.B.M ושמאי מקרקעין

 

קורה לא אחת שלקוח משלם את מלוא היטל ההשבחה, בעת ששמאי מקרקעין מטעמו מתדיין עם שמאי הועדה ו/או שמאי מכריע.

כאשר מגיעים להסכמה על גובה השומה הסופית, סביר להניח שהייתה הפחתה חלקית או מלאה של ההיטל ששולם וללקוח אשר שילם את מלוא ההיטל מגיע החזר מהוועדה המקומית לתכנון ובניה.

קיימות מספר סיבות הגורמות ללקוח לשלם את מלוא היטל ההשבחה בטרם הסתיימו הדיונים בין שמאיי הצדדים. אחת הסיבות העיקריות לתשלום המוקדם, הינה הרצון לקבל אישור מהוועדה המקומית, לצורך העברת הנכס בלשכת רישום המקרקעין וסיבה בולטת נוספת הינה הדחיפות בקבלת היתר בניה.

כאשר מדובר בקבלת היתר בניה, ברצוני להפנות את תשומת לב הקוראים לסעיף 14 ד' לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה האומר:

"...אולם מי שמבקש היתר בניה לצרכי מגוריו או מגורי קרובו והגיש ערעור כאמור (הכוונה לשומה אחרת או ערעור לבית משפט - ז.ב.), לא תעכב הגשת הערעור את מתן ההיתר, אם נתן ערובה לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת; "

במקרה שטיפלתי בוועדה מקומית שבאזורי, יעצתי ללקוח שרצה לבנות 2 יח"ד לו ולבנו, שייתן לוועדה המקומית ערבות בנקאית עד להשלמת הטיפול בנושא הפטור מהיטל השבחה. לאחר שהפקידה בוועדה המקומית סירבה להצעת הלקוח, פניתי אליה עם צילום הקטע הרלבנטי בחוק.

נעניתי שהנושא לא מוכר לה ומאחר והיא אינה מבינה מה כתוב בחוק היא נזקקת להנחיית היועצת המשפטית (שכרגיל במקרים אלה הייתה בחו"ל). הנושא נפתר לאחר שהיועצת המשפטית קראה את הסעיף והנחתה את הועדה בהתאם.

נושא החזר כספי בגין הפחתה או ביטול החיוב בהיטל השבחה מאוזכר בסעיפים 15 ו- 17 לתוספת השלישית.

סעיף 17 קובע: "הוחלט בהליכים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב או על ביטולו, יוחזרו הסכומים ששולמו מעבר למגיע, בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק ההצמדה וסעיף 6 לחוק ההצמדה לא יחול".

סעיף 15 קובע: "על תשלום ההיטל יחול חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם - 1980 (להלן - חוק ההצמדה), ויראו לעניין זה ועדה מקומית כאילו הייתה רשות מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת ההיטל כאילו כלול בתוספת לחוק האמור".

חוק ההצמדה אינו מוכר לרבים משמאי המקרקעין ובאופן מפתיע (ואולי לא כל כך מפתיע) גם לרבים מעובדי הועדות המקומיות לתכנון ובניה.

מצאתי ועדות מקומיות שמחשבות את החזר היטלי ההשבחה בדרכים הבאות:

א. הצמדה למדד המחירים לצרכן ללא ריבית כלשהי.

ב. הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית לפי חוק פסיקת ריבית.

ג. הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית לפי חוק ההצמדה.

הבה נבחן מה אומר חוק ההצמדה בנושא האמור.

החוק מגדיר מספר הגדרות:

"מדד" - מדד המחירים לצרכן.

"היום הקובע" - האחד בחודש בכל אחד מחודשי השנה.

"הפרשי הצמדה" - ....(3) לעניין תשלום חובה אחר - תוספת לתשלום החובה לפי שיעור העלייה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד למדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום שילומו של תשלום החובה.

"תשלומי פיגורים" - ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בתוספת הפרשי הצמדה.

מכיוון שסעיף 17 לתוספת השלישית קובע שההחזר יכלול ריבית פיגורים כמשמעותה בחוק ההצמדה,

נובע שיש לשלם את ההחזר לפי ריבית צמודה של 0.5% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה.

אגב, סעיף 6 לחוק ההצמדה, אשר לפי סעיף 17 לתוספת השלישית אינו חל במקרה זה, קובע שהחזר תשלומי יתר שיעשו ע"י הרשות תוך 30 יום מיום שילומו, לא ישאו ריבית והחזרים מעבר לזמן זה, ישאו ריבית של 0.5%.

מסקנות:

  • על הועדה המקומית לחשב החזר היטל השבחה ע"י הצמדתו למדד המחירים לצרכן, כשהוא נושא ריבית צמודה של 0.5% לחודש, החל מיום התשלום ע"י הלקוח ועד ליום החזר ההיטל ע"י הועדה המקומית.

  • אל תסמוך על חישובי החזר של הועדה המקומית, גם כאשר נעשו בתכנת מחשב כלשהי.

 

bottom of page