top of page

רשימת מאמרים

 1. ברניר, ז. (1995) פטור מהיטל השבחה לבניה או הרחבת דירת מגורים לדירה אחת או יותר ? מקרקעין וערכם,  113, עמ' 44.

 2. ברניר, ז. (1997) החזר היטל השבחה - איזו ריבית ישא ההחזר. מקרקעין וערכם, 115, עמ' 60.

 3. רוסטוביץ, ה. וברניר, ז. (1999) סמכותו של השמאי המכריע לדון בסוגיות משפטיות ובפטור מהיטל השבחה. מקרקעין וערכם ,118, עמ' 13. 

 4. ברניר, ז.(2000) היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית (1).  www.arnona.co.il/magazine/vol-5

 5. ברניר, ז. (2000) מקדמי התאמה בשמאות מקרקעין - סוף שימוש במחשבה תחילה. מקרקעין וערכם, 120, עמ' 43. 

 6. ברניר, ז. (2000) ערעור על חבות בהיטל השבחה: נישומים באגודת הכורמים בגדרה. מקרקעין וערכם, 121, עמ' 59. פורסם גם ב-  www.arnona.co.il/magazine/vol-13

 7. ברניר, ז. (2000) היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית (2). www.arnona.co.il/magazine/vol-6

 8. ברניר, ז. פטור מהיטל השבחה לפי ס' 19 (ב)(6): האם תכנית ביניים מקלקלת הפטור ?www.barnir.com  

 9. ברניר, ז. פטור נוסף מהיטל השבחה.  www.barnir.com    

 10. ברניר, ז. (2001)  נוהג בלתי חוקי של ועדה מקומית והשפעתו על היטל השבחה.מקרקעין וערכם,  123, עמ' 55.

 11. ברניר, ז. (2004)  תיקון שומת שמאי מכריע מקרקעין וערכם,

 12. ברניר, ז. השגה למס שבח על שווי מכירה

 13. ברניר, ז. תחשיבים נדרשים בשומת מקרקעין של רשות שלטונית

 

bottom of page