top of page

פטור נוסף מהיטל השבחה

 

זוהר ברניר - מהנדס (M.Sc.), מוסמך במינהל עסקים (. M.B.A) ושמאי מקרקעין

 

נושא היטל ההשבחה מפורט בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה כאשר נושא הפטורים מההיטל מרוכז בסעיף 19 לתוספת על סעיפיו השונים וכן בסעיפים 20,21.

עיון מדוקדק בחוק התכנון והבניה מגלה פטור נוסף מהיטל המסתתר בסעיף 97 א.

להלן נוסח סעיף 97 א. על שני תת סעיפיו:

(א)       על אף האמור בסעיפים 97 ו- 145 (ב), רשאי מוסד תכנון שהפקיד תכנית לאשר מתן היתר על פי תכנית שהפקיד אף אם אינו בהתאם לתכנית בת תוקף אם נתקיימו שניים אלה:
(1)       התכנית שבתוקף אושרה לפני י"ב בטבת התש"י (1 בינואר 1950);

 • לא הוגשה התנגדות לתכנית שהופקדה עד תום תקופת ההפקדה, או שבמתן

  ההיתר אין כדי להשפיע על החלטה בדבר קבלת התנגדות שהוגשה.

  (ב)       לעניין פרקים ח', ח'1 ו- ט', יראו את יום מתן ההיתר לפי סעיף זה כיום תחילת תכנית לגבי המקרקעין שעליהם חל ההיתר.

  סעיף קטן (ב) מתייחס, בין היתר, לפרק ח'1 בחוק התכנון והבניה.

  נושאו של פרק ח'1 הינו היטל השבחה ומכאן שכל האמור בסעיף 97 א. חל גם לעניין היטל ההשבחה. עיון בתנאים של סעיף 97 א. (א) מלמד כי מוסד תכנון רשאי ליתן היתר על-פי תכנית שהפקיד אם נתקיימו שני התנאים בסעיפים קטנים (1) ו- (2).

  תנאי הפטור של ס' 19 מלמדים כי מי שעומד בתנאים של סעיף 97 א. (א) זכאי, קרוב לוודאי, לפטור לפי סעיף 19 (ב) (6). לשם קבלת הפטור לפי סעיף 19 (ב)(6), על מגיש הבקשה להיות בעל המקרקעין יותר מ- 10 שנים עד לקבלת ההיתר, התכנית הקודמת קיבלה תוקף לפני 1.1.1950 ותנאי נוסף שבית המגורים ישמש למגורי המבקש או קרובו.

  אזהרה ! מי שמתכנן לבקש פטור לפי סעיף 97 א. חייב לבדוק היטב כי מגבלות סעיף קטן א.(2) אינן חלות עליו.

  שמאי מכריע מסוים שדן בעניין הפטור האמור קבע כי בעת מתן ההיתר המסוים, היו עדיין התנגדויות לתכנית המופקדת ולכן לא קיבל את הטענה לפטור לפי סעיף זה.

bottom of page